KONCERTY

26.02 2019
Sun Araw [US] + Obiekty

Sun Araw [US] + Obiekty

26.02.2019 // GODZ. 20:00 // Klub RE

Bilety w Going.: 25 z?? - w przedsprzeda??y / 30 z?? - w dniu koncertu: https://going.pl/sun-araw

https://www.facebook.com/events/2294981094054568/

 

 

SUN ARAW

Tworz?c ca??y kanon pe??nometra??owych album??w i szereg zdumiewaj?cych prac wizualnych oraz wchodz?c w liczne kolaboracje rodem z kosmosu, Cameron Stallones ?? Sun Araw ?? ugruntowa?? swoj? pozycj? w dziedzinie ekspansywnej, wsp????czesnej muzyki psychotropikalnej, w kt??rej jest miejsce na odlotowy dub, woln? improwizacj? i porz?dnie po??amany funk.

Na pocz?tku 2019 roku b?dziecie mogli zobaczy? jak na ??ywo powstaj? najnowsze wersje p??ynnych i coraz bardziej dopieszczonych stylizacji elektroakustycznych, kt??re s? znakiem rozpoznawczym Sun Araw: ??Activated Clown?, nagranie koncertu w Bradze wydane przez NNA Tapes daje nam okazj? delektowania si? dwoma ??przysz??o??ciowymi suitami jazzowymi MIDI?. Najnowsza p??yta studyjna Sun Araw pt. Saddle Of The Increate (2017) to samozwa??cze "jackfruit rodeo", album traktuj?cy o rodeo i p?dzeniu byd??a, w szczeg??lno??ci odwo??uj?cy si? do greckiego mitu o potworze Gerionie. Podobnie jak inne ostatnie wydania Stallonesa, Saddle pali si? powoli i jasno, przeplataj?c narracj? postaci ze zgrabnymi slajdami gitary, przenosz?cej nas do wprost do halucynacji Herkulesa, w kt??rej ujrza?? Dziki Zach??d.

Ostatnie dokonania Stallonesa to wydany w 2014 roku album BELOMANCIE, oraz ICON GIVE THANK ?? niesamowita kolaboracja Camerona z M. Geddes Gengras i legendami roots reggeaowej wokalizy, The Congos, wydana przez wytw??rni? RVNG pod szyldem serii FRKWYS. Rok 2014 to r??wnie?? wsp??lna trasa po Europie i projekt z pionierem ambientu Laraaji zatytu??owany The Play Zone. W 2015r. Sun Araw Band (aka S. Araw ??Trio? XI) w trzyosobowym sk??adzie stworzyli podw??jne LP GAZEBO EFFECT, kt??re jest nocn? wycieczk? w czelu??cie ??pozawymiarowego? ogrodu d??wi?kowych przedmiot??w.

Obecnie trzonem Sun Araw w wersji live jest Cameron wraz z perkusist? Jonem Lelandem.

Cameron tworzy ca??y artwork i pisze teksty do wk??adek do ka??dej p??yty. W ramach marki Second System Vision tworzy tak??e multimedialne ??adunki semiotycznej g???bi przy u??yciu zdj??, nagra?? wideo i radia.

EN:

Over an evolving canon of full-length albums, astrally-aligned collaborations and some arresting visual work, Cameron Stallones aka Sun Araw has evolved as a singular purveyor of expansive,, contemporary psychotropic music that can encompass tweaked-out dub, free-wheeling improvisation and deep-focussed stumble-funk.

Early 2019 finds the release of the latest capture of the ever-shifting, increasing tweaked electro-acoustic stylings that are Sun Araw manifest in the live realm: ??Activated Clown??, a recording of a gig in Braga, released on NNA Tapes, comprises two "future-minded MIDI jazz suites? for our delectation.
Most recent Sun Araw studio record Saddle Of The Increate (2017) is a self-described ??jackfruit rodeo?, an album concerning the roping and directing of cattle, specifically in reference to the Greek myth of the monster Geryon. Like other recent Stallones emissions it burns slow and bright, lacing through character narratives from the participants involved and deft slide guitar that places us in in some hallucinated, Herculean vision of the American West.

In recent times Stallones has played the stereo field with the gleaming refracted glory of 2014??s BELOMANCIE LP, which followed ICON GIVE THANK, an incredible collaborative album between Cameron,M. Geddes Gengras and roots reggae vocal legends The Congos via the RVNG label as part of their FRKWYS series. 2014 also saw a serendipitous glide round Europe in tandem with ambient pioneer Laraaji entitled The Play Zone. 2015 saw a three-way configuration of Sun Araw Band (aka S. Araw ??Trio? XI) on GAZEBO EFFECT, a 2xLP nocturnal stroll into the depths of a garden of ??non-dimensional? sonic objects.

The current live core of Sun Araw is Cameron and percussionist Jon Leland.

Cameron creates the artwork for each release, writes liner notes, and delivers multi-media semiotic depth charges via photography, video and radio under the heading: Second System Vision.


40 HOOVES: https://soundcloud.com/sun-araw/40-hooves-from-the-saddle-of-the-increate-2017
Trellis: https://soundcloud.com/sun-araw/s-araw-trio-xi-trellis
SUN ARAW w/ LARAAJI live at St. John's Hackney in LONDON: https://youtu.be/hP5H98fBo3w

www.sunaraw.com
http://sunaraw.bandcamp.com/


OBIEKTY

Obiekty to krakowska formacja opieraj?ca swoje funkcjonowanie na improwizacji, repetycji i transie, kt??re mog? przybiera? najr????niejsze formy ?? od kosmicznego ambientu, przez krautow? powtarzalno??? a?? po noise??owy zgie??k. Zesp???? zosta?? powo??any do ??ycia w sierpniu 2017 roku wyr??s?? z idei ??obiekt??w? eksplorowanej przez duet Le??niewski / Nowacki.

W styczniu 2018 roku muzycy zarejestrowali debiutancki album, kt??ry uka??e si? nak??adem wytw??rni Instant Classic w czerwcu 2019 roku. Album b?dzie nosi? tytu?? "Czarne miasto". W sk??adzie Obiekt??w mo??na znale??? muzyk??w zwi?zanych z nast?puj?cymi krakowskimi zespo??ami: Artyku??y Rolne, Bad Light District, Kaseciarz, MILION MUCH i New York Crasnals.

Linki do muzyki:
Singiel ??Halny? zapowiadaj?cy album ??Czarne Miasto?: https://bit.ly/2ScVQYB
Bandcamp zespo??u: https://obiekty.bandcamp.com


Zapraszamy,

#FRHeroes #SunAraw #KlubRE