REGULAMIN

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW NA KONCERTY I ODBIORU REZERWACJI BILETÓW

§ 1

Następujące wyrażenia, użyte w niniejszym regulaminie, należy rozumieć zgodnie z definicjami podanymi poniżej:

1. Bilet - dowód dokonania zapłaty ceny przez jego posiadacza za uczestnictwo w Koncercie,

2. Klub - miejsce, w którym odbywa się Koncert;

3. Koncert - zorganizowane przez FRH wydarzenie, polegające na publicznym wykonaniu utworów dźwiękowych, muzycznych lub audiowizualnych przez Wykonawcę;

4. FRH - Fundacja Front Row Heroes z siedzibą w Warszawie, KRS nr 0000376531;

5. Publiczność - osoby zgromadzone w Klubie w celu uczesniczenia w Koncercie, przy czym mogą to być zarówno posiadacze Biletów, jak i inne osoby uczestniczące w Koncercie;

6. Regulamin - niniejszy regulamin;

7. Support - artysta wykonawca, występujący przed Koncertem Wykonawcy jako jego wsparcie w celu przygotowania Publiczności do Koncertu;

8. Wykonawca - główny artysta wykonawca, zaproszony przez FRH w celu wykonania Koncertu.

§ 2

1. FRH zastrzega sobie prawo do odwołania każdego Koncertu bez wcześniejszego uprzedzenia, o ile do odwołania dochodzi z przyczyn niezależnych wyłącznie od FRH. W sytuacji opisanej powyzej, FRH nie będzie zobowiązane do żadnej rekompensaty ani odszkodowania wobec posiadacza Biletu, poza zwrotem całości ceny zapłaconej za Bilet przez jego posiadacza.

2. FRH zastrzega sobie prawo do zmiany części programu Koncertu lub niektórych Wykonawców Koncertu, o ile przewidywany był więcej niż jeden Wykonawca, a także zmiany Supportu albo rezygnacji z Supportu w ogóle, bez wcześniejszego uprzedzenia, o ile do powyżej opisanych sytuacji dochodzi z przyczyn niezależnych wyłącznie od FRH. W sytuacjach opisanych powyżej, FRH nie będzie zobowiązane do żadnej rekompensaty ani odszkodowania wobec posiadacza Biletu.

3. W przypadku zmiany daty, miejsca, opóźnienia w rozpoczęciu Koncertu dłuższego niż podane w § 3 ust. 2 pkt. e poniżej, istotnej zmiany w programie Koncertu lub zmiany jednego z Wykonawców Koncertu, posiadacz Biletu może zwrócić Bilet przed rozpoczęciem Koncertu za zwrotem całości ceny, jaką zapłacił za Bilet. Poza wskazanymi wyżej przypadkami, Bilet nie podlega zamianie na inny ani zwrotowi.

§ 3

1. Bilet upoważnia do jednorazowego wejścia do Klubu w dniu Koncertu.

2. FRH zastrzega sobie prawo do:

a. odmowy wstępu do Klubu posiadaczom Biletów lub innym uczestnikom Koncertu:

i. u których stwierdzono posiadanie broni, przedmiotów mogących służyć jako broń lub jakichkolwiek innych niebezpiecznych przedmiotów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla Publiczności, Wykonawcy lub innych uczestników Koncertu (między innymi puszek i opakowań szklanych),

ii. noszącym buty o metalowych zakończeniach,

iii. będącym pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, iv. w innych niż powyższe, uzasadnionych przypadkach,

b. odmowy wniesienia do Klubu lub użycia w trakcie Koncetu aparatu fotograficznego, kamery albo innych przedmiotów, służących do zapisu dźwięku lub obrazu,

c. żądania od posiadacza Biletu lub innego uczestnika Koncertu opuszczenia Klubu, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, w szczególności w sytuacji, w której posiadacz Biletu lub inny uczestnik Koncertu zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z regulaminem Koncertu,

d. odmowy wniesienia do Klubu alkoholu, środków odurzających lub innych przedmiotów lub środków mogących pozostawać w sprzeczności z regulaminem koncertu lub ustawą o o bezpieczeństwie imprez masowych lub innymi przepisami obowiązującego prawa,

e. opóźnienia rozpoczęcia Koncertu do 2 (dwóch) godzin względem podanej wcześniej przez FRH.

§ 4

1. Bilety na Koncerty można rezerwować przez stronę internetową Front Row Heroes (www.frontrowheroes.com).

2. Zasady odbioru rezerwacji Biletu będą ogłaszane każdorazowo przed Koncertem. Jeżeli FRH nie powiadomi o innych zasadach, obowiązują następujące zasady odbioru rezerwacji Biletów:

a. zarezerwowane Bilety można odbierać w Klubie w godzinach otwarcia Klubu,

b. realizacja rezerwacji Biletu następuje poprzez zapłatę ceny za Bilet przez osobę, na rzecz której była dokonana rezerwacja oraz wydanie tej osobie Biletu przez FRH lub osobę przez niego upoważnioną,

c. jeżeli FRH przewidział, że cena za Bilet jest różna w zależności od dnia nabycia Biletu, realizacja rezerwacji Biletu następuje za zapłatą ceny za Bilet aktualnej na dzień dokonania rezerwacji Biletu,

d. rezerwacje wygasają na pół godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia Koncertu.